slider
w zakresie wysyłek
dowiedz się więcej
Regulamin
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM PRZEZ DEPAKET.PL, Firma „Marcin Dobrzyński Sellon”.
I. Dane podstawowe
II. Warunki
III. Towary wyłączone z przewozu
IV. Opłata za usługę
V. Odpowiedzialność za usługę
VI. Zwroty
VII. Reklamacje
VIII. Postanowienia końcowe
IX. Warunki zawierania i rozwiązywania umów
X. RODO


I. Dane podstawowe
1. Firma
„Marcin Dobrzyński Sellon”,
z siedzibą w Zielonej Górze
ul.Piwna 5D,
NIP PL973-078-61-30,
kontakt@depaket.pl
zwana dalej Operatorem, wykonuje usługi kurierskie w obrocie międzynarodowym dla przedsiębiorstw oraz osób prawnych nie będącymi przedsiębiorcami zwanych dalej Zleceniodawcą.
2. Regulamin stanowi integralną część oferty lub umowy i określa normy współpracy pomiędzy Operatorem, a Zleceniodawcą. Warunkiem i dowodem zawarcia umowy jest wypełnienie zlecenia on-line na stronie www.depaket.pl lub podpisanie umowy o współpracy drogą pocztową/mailową. Zlecenie on-line traktowane jest na prawach listu przewozowego.
3. Zleceniodawca przekazując Operatorowi przesyłkę wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu, stanowiącego ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień art.384-385 k.c.
4. Zleceniodawca wypełniając zlecenie on-line, potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość warunków niniejszej umowy, które z momentem podpisania stają się dla niego wiążące.
5. Zlecenia są realizowane na podstawie umów z ILOXX.DE /DHL.DE/ DPD.DE, których warunki i regulaminy są obowiazujące dla Zleceniodawcy.
6. Operator realizuje przesyłkę towaru zgodnie ze zleceniem on-line i obowiązującym cennikiem.


II. Warunki
1. Zleceniodawca zapewnia i gwarantuje, że prawidłowo zadeklarowano i opisano przesyłkę w zleceniu on-line oraz jest ona przygotowana i zapakowana w sposób umożliwiający jej prawidłowy przewóz i wydanie bez uszkodzenia oraz ubytków.
2. Adresowanie przesyłek wykonuje Operator na podstawie zlecenia on-line wypełnionego przez Zleceniodawcę lub przyjmuje uprzednio zaadresowane przesyłki w ramach odrębnej umowy. Błędne podanie adresu przez Zamawiającego możne zostać skorygowanie odpłatnie przez operatora logistycznego bez powiadamiania Zamawiającego.
3. Opakowanie powinno być:
– kartonowe, dopuszczalny kształt prostopadłościan, czyste, bez opisów, znaków i rysunków.
– zabezpieczone w sposób skuteczny (taśma samoprzylepna)
– odpowiednio wytrzymałe w stosunku do zawartości.
Ponadto opakowanie nie może powodować uszkodzeń i zabrudzeń pozostałych przesyłek.
4. Gabaryty przesyłki min 15cm x 11cm x 1cm, max 120cm x 60cm x 60cm.
5. Waga paczki max 30,00 kg,wraz z opakowaniem.
6. Przesyłki ponadgabarytowe będą wyceniane indywidualnie przed realizacją usługi.

III. Towary wyłączone z przewozu
1. Operator odmawia zawarcia umowy lub może odstąpić od jej wykonania, jeżeli przesyłka zawiera towary:
których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów prawa lub umów, porozumień i konwencji międzynarodowych, w których stroną jest Polska. niebezpieczne lub szkodliwe dla osób i mienia takie jak materiały wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, radioaktywne, żrące oraz broń i amunicję. przewożone pod plombą celną
organy i szczątki ludzkie, zwierzęce lub zwłoki.
żywe zwierzęta lub rośliny
środki psychotropowe, art. spożywcze, leki, narkotyki, papierosy, alkohol.
kamienie, metale szlachetne, papiery wartościowe,certyfikaty, waluty, dzieła sztuki i antyki.
objęte przepisami ustawy o Prawie pocztowym, których przewóz jest zabroniony, oraz ustawa zastrzega wyłączność wykonywania określonych usług przez operatora publicznego (Dz.U.03,130,1188). 2. W uzasadnionych okolicznościach Operator może żądać otwarcia przesyłki przyjmowanej do przewozu w celu sprawdzenia jej zawartości (ograniczenia wg pkt1)
3. Operator ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku, gdy:
przesyłka jest niewłaściwie zabezpieczona przez Zleceniodawcę. stwierdzono, że deklaracja w zleceniu on-line jest nie zgodna ze stanem faktycznym. niemożliwe jest wykonanie usługi z uwagi na działanie sił wyższych lub klęski żywiołowej. 4. W momencie stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę punktu 1, zobowiązuje się on do zapłacenia kary pieniężnej w wysokości dziesięciokrotnej kwoty należnej Operatorowi z tytułu przewozu przesyłki.
5. Wpłacenie kary przez Zleceniodawcę, o której mowa w punkcie 4, nie pozbawia Operatora prawa dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych, jeśli straty przekraczają wysokość kary.


IV. Opłata za usługę
1. Wysokość opłat za usługę określa aktualny cennik, lub umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Zleceniodawcą.
2. Należność powinna być wnoszona z góry przelewem w momencie nadania przesyłki lub zgodnie z umową.
3. Operator nie przyjmuje płatności gotówkowych w siedzibie.
4. Rozliczenie za usługę następuje fakturą VAT 23% wystawianą przy każdej transakcji. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy i Operatora i otrzymanie jej pocztą elektroniczną.
5. Dla firm wysyłających regularnie oferujemy 14 dniowy okres rozliczneiowy. Brak wpłaty w terminie określonym na fakturze VAT skutkuje brakiem możliwości rozliczania wysyłki paczek z odroczonym terminem płatności.
6. Nie realizujemy zleceń wysyłki paczek dla kodów pocztowych wymienionych w cennikach dla poszczególnych krajów. Ewentualna realizacja takich zleceń wiąże się z dopłatą, której wysokość zostanie ustalona indywidualnie do każdego zlecenia.
7. Korekta błędnego adresu przez operatora logistycznego w trakcie dostarczenia paczki powoduje naliczenie opłat zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.
8. Operator zastrzega sobie prawo zatrzymania przesyłek Zleceniodawcy w celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących Operatorowi wobec klienta bez względu na tytuł.
9. Zleceniodawca ma obowiązek i prawo żądać informacji na temat aktualnego cennika usług.
10. Ceny mogą ulec zmianie przy wzroście kursu Euro o 10% w trakcie okresu rozliczeniowego.
11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl


V. Odpowiedzialność za usługę
1. Operator ponosi odpowiedzialność tylko w wypadku, gdy bezspornie z jego winy nastąpi utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu całkowitej lub częściowej utraty, zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki, a także za zwłokę w jej dostarczeniu na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym spowodowanych siłą wyższą.
3. Zasady i granice odpowiedzialności Operatora z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, w tym procedura ustalania i wysokość przysługującego odszkodowania, ustala się zgodnie z przepisami Ustawy o prawie przewozowym, a w sprawach w niej nieuregulowanych w przepisach k.c.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dystrybucji paczek wynikłe z przyczyn niezależnych. Np. braku połączenia internetowego , energii elektrycznej, awaria środków transportu święta narodowe i kościelne.


VI. Zwroty
1. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od kuriera dostarczenie paczki było niemożliwe, paczka zostaje zwrócona do magazynu Operatora.
2. Koszt powrotu paczek z Niemiec i innych państw Unii Europejskiej zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.
3. Klient zostaje poinformowany o tym fakcie w ciągu 24h od momentu dostarczenia paczki zwrotnej do siedziby Operatora.
4. Klient jest zobowiązany przesłać informację dotyczącą paczki zwrotnej w ciągu 48h. Przez ten okres nie będzie naliczana opłata za magazynowanie paczki.
5. Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od tego momentu Klient nie odbierze towaru lub nie zleci ponownej wysyłki, towar zostanie zutylizowany.
6. Koszt magazynowania paczek zwrotnych (po upływie 48h od momentu poinformowania klienta o tym fakcie) według cennika usług dodatkowych.
7. Paczki wysłane przez klientów Zleceniodawcy na adres magazynu w Niemczech (wskazany przez Operatora) w tym paczki wysłane na koszt odbiorcy oraz paczki za pobraniem do wartości 15 euro są bezwarunkowo przyjmowane od spedytorów. Przyjęcie towaru nie obejmuje weryfikacji zawartości paczek.
8. Zgłoszenie ewentualnych reklamacji będzie po stronie nadawcy paczki u kuriera, któremu zlecił wysyłkę.


VII. Reklamacje
1. Przyjęcie przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki o czym nadawca jest zobowiązany poinformować odbiorcę.
2. Reklamacja rozpatrywana będzie jeśli szkodę stwierdzono protokólarnie w obecności kuriera dostarczającego paczkę lub pracownika poczty w kraju docelowym wraz z ich czytelnym podpisem.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres siedziby Operatora do 7(siedmiu) dni od momentu dostarczenia paczki do odbiorcy i powinna ona zawierać:
Nr zlecenia on-line
kopię protokołu (zgodnie z VII pkt.1 ) stwierdzającej szkodę z czytelnym podpisem kuriera lub pracownika poczty.
kwotę roszczenia oraz uzasadnienie
udokumentowanie wysokości roszczeń (faktura/rachunek zakupu lub sprzedaży).
4. W przypadku stwierdzenia przez Operatora braku kompletu niezbędnych dokumentów do przyjęcia reklamacji, Zleceniodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w terminie 1 miesiąca od daty wysłania takiego żądania. Nie uzupełnienie dokumentów traktowane będzie jako odstąpienie od roszczeń i reklamacji.
5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy od zapłaty należności zgodnie z cennikiem lub umową.
6. Reklamację uważa się za zakończoną w momencie odmowy uznania reklamacji przez Operatora lub niezapłaceniu dochodzonej należności w terminie 90 dni od dnia wniesienia reklamacji.
7. Każda paczka jest ubezpieczona do równowartości kwoty 500 Euro łącznie z kosztami transportu.
8. W przypadku nieobecności odbiorcy pod wskazanym adresem, kurierzy operatorów logistycznych DHL/DPD mają prawo pozostawić przesyłkę u sąsiadów odbiorcy. Nazwisko sąsiada musi być udokumentowane przez kuriera i dostępne na stronach track&trace.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Obowiązujące treści Regulaminu i Cennika wraz z każdorazowymi zmianami dostępne są w siedzibie Operatora oraz na stronie www.depaket.pl .
2. Oświadczenie o dostarczeniu paczek wydawane jest na prośbę nadawcy do wskazanej faktury VAT. Uwzględnia paczki dostarczone do pięciu miesięcy wstecz.
3. Spory wynikające z Umowy i Regulaminu rozstrzygane będą przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby Operatora.
4. Każdorazowe powoływanie się w Regulaminie na Umowę, dotyczy także pisemnej oferty skierowane przez Operatora do Zleceniodawcy i przez niego zaakceptowanej, na podstawie, której Operator Świadczy usługi. Akceptacja oferty następuje automatycznie po dokonaniu zlecenia on-line przez Zleceniodawcę. 5. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami świadczenia usług przed przekazaniem przesyłki Operatorowi.

IX. Warunki zawierania i rozwiązywania umów
1. Operator świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Operatora ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.
5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Operatorem na skorzystanie z danej Usługi.
6. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i podanie adresu poczty elektronicznej w Newsletterze na Stronie internetowej.
7. Operator zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi w zależności od udzielonej przez Klienta zgody może dotyczyć następujących danych, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi
a) Adresów e-mail,
b) Danych udostępnionych w celach marketingowych,
c) Danych niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających ze zlecenia,
9.Operator przetwarza dane osobowe Zleceniodawcy niezbędne do świadczenia usług przez Operatora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
10.Operator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi drogą elektroniczną.
11. Klient może zrezygnować z usługi do momentu przekazania paczki Operatorowi do wysyłki lub przed złożeniem dyspozycji odbioru paczki przez kuriera w systemie door-to-door.
W tym celu prosimy o odpowiednią dyspozycję drogą mailową kontakt@depaket.pl .
12. Jeśli zleceniodawca rezygnuje z usługi po złożeniu dyspozycji odbioru paczki,a przed jej fizycznym odebraniem przez kuriera, zwracana kwota zostanie pomniejszona o kwotę 15zł netto.
13. Jeśli zleceniodawca rezygnuje z usługi przed złożeniem dyspozycji odbioru przez kuriera i przed przekazaniem paczki Operatorowi, kwota zostaje zwrócona w całości w ciągu 4 dni roboczych.
Postanowienia dotyczące paczek z Niemiec do Polski:
15. Zleceniodawca ma następujące możliwości zlecania wysyłek z Niemiec do Polski:
1. kupno etykiety poprzez portal i nadanie paczki w dowolnym DPD Parcelshop w Niemczech, etykieta zostaje wysłana na adres Email nadawcy w języku niemieckim
( maks. waga: 20kg, opakowanie kartonowe prostopadłościenne, maksymalna długość boku: 100cm, maksymalna suma najdłuższy bok+ 2x szerokość +2x wysokość = maksimum 250cm )
Nadawca zostawia bezpłatnie paczkę w najbliższym DPD Parcelshop.

2 zamówienie kuriera DPD po odbiór przesyłki, odbiór następuję w ciągu kolejnych 2 dni roboczych, usługa dostępna na terenie Niemiec, z wyłączenie wysp.
Kurier przywozi etykietę ze sobą a nadawca jest uprzednio informowany o dacie i przybliżonej godzinie odbioru
( maks. waga: 31kg, opakowanie kartonowe prostopadłościenne, maksymalna długość boku: 140cm, maksymalna suma najdłuższy bok+ 2x szerokość +2x wysokość = maksimum 300cm )

3samodzielne lub zlecone dostarczenie paczki na nasz magazyn w Niemczech, z którego paczka zostanie podjęta przez operatora i dostarczona do odbiorcy w Polsce
Warunkiem poprawnego zrealizowania usługi jest poprawne adresowanie paczki, tj:
Wilke Logistik GmbH
c/o Sellon + numer zlecenia wygenerowany w portalu
Forster-Str. 90
D-03172 Guben
( maks. waga: 31kg, opakowanie kartonowe prostopadłościenne, maksymalna długość boku: 140cm, maksymalna suma najdłuższy bok+ 2x szerokość +2x wysokość = maksimum 380cm )
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wymiarów lub wagi paczki, paczka może zostać niepodjęta przez kuriera lub zleceniodawca zostanie obciążony kosztami dodatkowymi w wysokości 15EUR netto. Paczka może zostać wstrzymana przez operatora do czasu uregulowania zobowiązania.
Operator nie bierze odpowiedzialności za paczki wysłane samodzielnie na magazyn niemiecki, bez uprzedniego wygenerowania i opłacenia zlecenia lub za paczki błędnie zaadresowane.
Towary wyłączone z przewozu, patrz punkt III regulaminu.
X.

RODO
Szanowni Państwo
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
W/w Rozporządzenie zwane RODO.

Celem RODO jest ochrona danych osobowych osób fizycznych oraz ujednolicenie zasad przetwarzania w Unii Europejskiej.
Nasza firma prowadzi działalność, w czasie której zawieramy umowy, świadczymy usługi, a przez to przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych. Jako administrator danych osobowych przekazujemy Państwu zasady ich przetwarzania oraz informujemy o prawach jakie przysługują osobom, których dane przetwarzamy.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Dobrzyński SELLON, ul. Piwna 5D, 65-358 Zielona Góra. Można się z nami kontaktować:
listownie: pod w/w adresem
mailowo: kontakt@depaket.pl

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane:
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG
naszych klientów, dostawców, kontrahentów, podwykonawców, usługodawców
osób, które są pracownikami lub przedstawicielami naszych kontrahentów
osób, które nabywają nasze produkty lub usługi jako konsumenci
kandydatów do pracy w DePaket

Celem przetwarzania danych jest:

zawarcie i wykonanie umowy (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
dochodzenie roszczeń (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
sprawdzanie wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane osobowe pozyskujemy:

bezpośrednio od Państwa
z rejestrów CEIDG
ze stron internetowych
od naszych kontrahentów
Państwa dane przekazujemy:

osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy, np. kurierzy, przewoźnicy, banki. firmom świadczącym dla nas usługi prawne, obsługę księgową i podatkową oraz IT

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą przechowywane:
dane do celów zawarcia i wykonania umowy - do momentu wykonania umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres udzielonej gwarancji dane do celów wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - przez czas wymagany przepisami prawa dane w celu oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów - do momentu wywiązania się przez kontrahenta z jego zobowiązań.
Informujemy, że:
możemy w niektórych przypadkach sprawdzać wiarygodność płatniczą kontrahentów w biurach informacji gospodarczej. przetwarzając dane nie dokonujemy profilowania.
Przysługuje Państwu prawo do:
dostępu i sprostowania swoich danych
usunięcia danych
ograniczenia przetwarzania danych
przenoszenia danych
cofnięcia zgody
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Z poważaniem Marcin Dobrzyński

Polityka prywatności
W celu ciągłego doskonalenia usług i użyteczności naszej strony depaket.pl, nasza witryna korzysta z narzędzia analizy wykorzystywania witryn WWW Google Analytics udostępnianego przez firmę Google, Inc. (Google).
Google Analytics to narzędzie do analizy wykorzystania witryn internetowych, które pomaga nam dowiedzieć się, jak użytkownicy (anonimowo) korzystają z naszego serwisu, np. które strony są dla Państwa bardziej interesujące, a które mniej. Z tego narzędzia możemy m.in. dowiedzieć się przez jakie witryny Państwo do nas dotarli. Z naszej witryny usługa Google Analytics gromadzi tylko anonimowe informacje.
Informacje, które gromadzimy w Google Analytics podczas korzystania przez Państwa z naszego serwisu wykorzystujemy tylko w celu poprawy Państwa komfortu korzystania z naszego serwisów oraz w celach ustalania strategi prowadzonej przez nas działalności związanej z rozwojem działalmości.
Polityka prywatności Google opisuje sposób, w jaki firma Google traktuje zbierane w ten sposób dane.
Pliki cookie Google Analytics
Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do śledzenia działań użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie pomiędzy domenami.
Użycie adresu IP
Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do internetu przypisany jest unikatowy numer, nazywany adresem protokołu internetowego. Ponieważ numery te są zwykle przypisywane zbiorczo w blokach uzależnionych od krajów, adres IP może często służyć do identyfikacji państwa, województwa i miasta, z którego dany komputer łączy się z internetem. Usługa Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników stron internetowych, aby umożliwić właścicielom witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich serwisy.
Usługa Google Analytics chroni zebrane dane o adresach IP i nie podaje ich nam i innym użytkownikom w raportach narzędzia Google Analytics. Niezależnie od korzystania z usługi Google Analytics właściciele wszystkich witryn w internecie i tak mają dostęp do adresów IP użytkowników swoich serwisów, ponieważ internet do komunikacji wymaga odczytywania adresu IP łączących się w sieci komputerów. Transakcje śledzenia w witrynie są chronione przez usługę Google Analytics za pośrednictwem protokołu szyfrującego SSL. Do zbierania danych o ruchu na witrynie narzędzia takie jak Google Analytics korzystają z tzw. plików cookie, które umieszczane są w przeglądarkach internautów. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie poprzez określenie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy przy tym pamiętać, że po wyłączeniu obsługi plików cookie niektóre elementy witryny mogą nie funkcjonować poprawnie. Użytkowanie przez Państwa naszej witryny jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych o sposobie wykorzystywania przez Państwa naszej witryny i w celach prowadzonej przez nas działalności.
Zadzwoń teraz
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pon-pt 8-16